Regulamin korzystania ze strony internetowej https://www.hurtowniadomow.pl

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków korzystania ze strony http://www.hurtowniadomow.pl oraz udostępniania dokumentacji.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Projektów, których autorskie prawa majątkowe przysługują firmie Inteligentny Dom z siedzibą w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 15, NIP 8792741347.

Regulamin określa warunki korzystania ze strony http://www.hurtowniadomow.pl, w tym pobierania znajdujących się na niej dokumentów, projektów, wizualizacji; korzystania z dostępnych funkcjonalności strony oraz zawierania i rozwiązywania umów licencji, zasad odstąpienia od takich umów a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem , którego pełną treść można znaleźć w głównym pasku menu ( w stopce strony internetowej).

Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Strony internetowej zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

§ 1
Wprowadzenie

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Licencjodawcy, Projektancie, Usługodawcy – należy przez to rozumieć firmę Inteligentny Dom z siedzibą w Toruniu 87-100 ul. Żółkiewskiego 15 , NIP:8792741347.

 2. Administratorze Danych Osobowych: należy przez to rozumieć firmę Inteligentny Dom z siedzibą w Toruniu 87-100 ul. Żółkiewskiego 15 , NIP:8792741347.

 3. Użytkowniku strony internetowej – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze strony internetowej http://www.hurtowniadomow.pl;

 4. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której właściwe przepisy przyznają osobowość prawną, która dokonała zamówienia na stronie internetowej http://www.hurtowniadomow.pl;

 5. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usługi elektronicznej;

 7. Stronach – należy rozumieć łącznie Klienta i firmę Inteligentny Dom; pojęcie „Strona” odnosi się zaś do każdego z tych podmiotów z osobna;

 8. Licencji – należy przez to rozumieć umowę licencji, na podstawie której Klient nabywa jeden komplet projektu domku, w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania Projektu w celu zgłoszenia budowy do odpowiedniego organu administracyjnego;

 9. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

 10. Usłudze elektronicznej – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem Strony internetowej;

 11. Projekcie – należy przez to rozumieć dzieło jakim jest projekt domku udostępniony Klientowi;

 12. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę http://www.hurtowniadomow.pl;

 13. Newsletterze – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną, pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy, dotyczących produktów.

§ 2
Oświadczenia

Firma Inteligentny Dom oświadcza, że:
a. przysługuje jej nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do Projektu (osobiste i majątkowe), w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do Projektu,
b. może rozporządzać prawami autorskimi do Projektu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy licencji,
c. korzystanie z Projektu nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, Projekt został przez niego wykonany osobiście i nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego projektu.

§ 3
Usługi elektroniczne – zakres i rodzaje

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony internetowej korzystanie z usług elektronicznych takich jak:
  a. pobierania karty technicznej domków ,
  b. udzielanie bezpłatnej licencji na Projekt,
  c. udostępnienie wzoru formularzy do złożenia Projektu organom administracji publicznej,
  d. przesyłanie zamówionej informacji handlowej.

 2. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na Stronie internetowej treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Strony internetowej i prezentowanych na niej materiałów.

 4. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a. dostęp do sieci Internet,
  b. posiadanie konta poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa.

 6. Usługodawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta może wprowadzać do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki cookies, które są składnikiem treści usług świadczonych przez Usługodawcę. Pliki cookies umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na Stronę internetową, a także są wykorzystywane do ułatwienia Klientowi korzystania ze Strony internetowej oraz monitorowania ruchu Klienta na Stronie internetowej. Klient może w każdym czasie wyłączyć możliwość korzystania przez Stronę internetową z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 8. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 10. Usługodawca udostępnia na stronie wizualizacje domków. Wizualizacje te nie stanowią oferty sprzedaży, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, moją jedynie charakter poglądowy. Wizualizacje przedstawione na stronie http://www.hurtowniadomow.pl nie stanowią próbki lub wzoru.

 11. Strona http://www.hurtowniadomow.pl oferuje sprzedaż on-line.

 12. Do sprzedaży może również dojść po złożeniu Klientowi oferty sprzedaży, na warunkach indywidualnie określonych przez Strony i w formie umowy zawartej pomiędzy Stronami.

§ 4
Dokumentacja techniczna

 1. W celu pobrania karty technicznej wystarczy pobranie jej ze strony http://www.hurtowniadomow.pl, co nie wymaga żadnych dodatkowych czynności ze strony Klienta. Karta techniczna zawiera tylko ogólne informacje o Projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się z Inteligentny Dom.

§ 5
Zakup domku

 1. Użytkownik Strony internetowej w zakładce „Sklep” za pomocą znajdujących się tam formularzy może złożyć zamówienie na wybrany przez siebie domek.

 2. Celem złożenia skutecznego zamówienia, Użytkownik zostanie poproszony o podanie w formularzu następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail oraz opłacenie zamówienia.

 3. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która stanowi wyrażenie zgody na zawarcie umowy licencji na wybrany domek na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zapłata za zamówienie.

 4. Po akceptacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, Inteligentny Dom udostępnia Klientowi na podany przez niego w zamówieniu adres e-mail dokumentację techniczną wybranego domku.

 5. Wraz z dokumentacja techniczną Inteligentny Dom może udostępnić na życzenie Klienta wzór wniosku dotyczącego zgłoszenia budowy, który Klient może złożyć uprawnionemu organowi administracji, w celu zgłoszenia budowy domku według Projektu. Wzór wniosku wraz z przykładem jego uzupełnienia stanowią jedynie informację dla Klienta o formie wniosku i możliwym sposobie jego wypełnienia. Za końcowe jego uzupełnienie oraz akceptację odpowiada Klient, który składa dokumenty w swoim imieniu.

§ 7
Zasady korzystania z Projektu domku

 1. Klient otrzymuje prawo do korzystania z Projektu w celu złożenia wniosku – zgłoszenia budowy domku do właściwego organu i uruchomienia w tym zakresie procedury administracyjnej.

 2. Inteligentny Dom nie ponosi odpowiedzialności za decyzję organu administracyjnego, w szczególności w przypadku zgłoszenia przez organ sprzeciwu wobec prowadzenia robót budowlanych.

 3. Inteligentny Dom nie daje gwarancji pozytywnej weryfikacji przez organ wniosku dotyczącego zgłoszenia budowy domku, na podstawie zamówionego domku wraz z projektem.

 4. Inteligentny Dom nie będzie wykonywał żadnych indywidualnych zmian w Projekcie.

 5. Klient nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Licencji na Projekt.

 6. Licencja nie obejmuje prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego do Projektu.

 7. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek opracowań Projektu lub dokonywania w nich modyfikacji.

 8. Klient nie jest uprawniony do udzielania

§ 8
Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacja w zakresie zakupionego Projektu może dotyczyć wyłącznie technicznych problemów związanych z jego pozyskaniem, Projektant nie odpowiada za efekt w postaci pozytywnego zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Klienta w przedmiocie zgłoszenia budowy. Na tej samej zasadzie Projektant nie odpowiada za kompletność i prawidłowość udostępnionego przykładowego wniosku dotyczącego zgłoszenia budowy, który jest jedynie przykład dla Klienta w zakresie możliwości jego uzupełnienia.

 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Strony internetowej Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mammojdom@gft.pl.

 3. W wiadomości e-mail, należy podać oznaczenie Usługobiorcy i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 9
Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym.

 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 3. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron

§ 10
Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie internetowej pod adresem https://www.hurtowniadomow.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej są własnością firmy Inteligentny Dom Tadeusz Kowalski ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń NIP: 8792741347.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony internetowej stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte na Stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na Stronie internetowej użyte są w celach informacyjnych.

§ 11
Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem przekazanych nam danych osobowych jest firmy Inteligentny Dom Tadeusz Kowalski ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń NIP: 8792741347.

 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy przez adres e-mail: hurtowniadomow.pl

 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji oraz udzielenia stosownych informacji, realizacji zawartej z nami umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane mają być przetwarzane.

 4. W przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom zewnętrznym, takim jak: doradcy, kurierzy, banki, dostawcy IT, ubezpieczyciele, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, firma hostingowa, serwis IT.

 5. Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

 6. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i nie dłużej niż rok po upływie terminów zgłaszania wszelkich roszczeń wynikających z zawartych umów. Powyższe nie dotyczy dokumentacji księgowej, której okres przechowywania wynika z przepisów prawa.

 7. Klienci mają dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do jej zawarcia lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
  a. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  b. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.),
  c. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
  d. ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Pobierz Regulamin w formacie PDF

Shopping Cart

POBIERZ OFERTĘ